Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, August 04, 2014

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး - International Relations

မင္းမဲ့ဝါဒကို စိန္ေခၚျခင္း
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြ တည္ေဆာက္ျခင္း
(Building World Politics)

Myanmar Knowledge Society က ထုတ္ေဝတဲ့စာအုပ္ပါ။ ကၽြန္မေရးျဖစ္တဲ့ အခန္းက မင္းမဲ့ဝါဒကို စိန္ေခၚျခင္းပါ။ စာအုပ္ထြက္တာေတာ့ ၾကာေနပါၿပီ။ 

ဒီစာအုပ္ရဲ႕ အခန္း ၁ ကေန ၄ အထိမွာ “ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး-IR” ရဲ႕ အယူအဆပိုင္းဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းရင္းကို စ်ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုလို ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ IR ကို သရုပ္မွန္ဝါဒနဲ႔ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ရႈေထာင့္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳတာကေတာ့ IR ကို ေလ့လာျခင္းဟာ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္တဲ့တကၠသိုလ္ေတြ နဲ႔ မူဝါဒပိုင္းပိုၿပီးအသားေပးၾကတဲ့ စစ္ေရးသရုပ္ခြဲေလ့လာသူေတြ၊ စစ္တပ္နည္းဗ်ဴဟာကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္သူေတြၾကားမွာ လႊမ္းမိုးလာတဲ့ စံနမူနာ-ပါရာဒိုင္းျဖစ္လာေနပါတယ္လို႔ဆိုတယ္။ အရွိကိုအရွိအတိုင္း သဘာဝက်က်ဆိုတာမွာ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီးနဲ႔သံုးသပ္ၾကတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးရဲ႕ေရွ႕ကိုေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေနတဲ့အျမင္တစ္ခုလို ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိၾကတဲ့ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမွာ IR မွာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားသူေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ တီဗီသတင္းေတြမွာ စိုးမိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သရုပ္မွန္ဝါဒ(Liberalism)မွာလည္း အဓိကေဝဖန္ခံရတဲ့အခ်က္ေတြရွိတယ္။ အဲဒီထဲကတစ္ခုမွာဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း/ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ(active actor) အဓိကပါဝင္ကိုင္တြယ္တဲ့ IR ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းသီအိုရီဟာ မင္းမဲ့ဝါဒတည္ရွိေနမႈကို စိန္ေခၚတြန္းလွန္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕က႑တစ္ခုလံုးကို လ်စ္လ်ဴရႈတဲ့မူဝါဒမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္တဲ့။
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခန္းမွာ non-state actors(NSAs)လုိ ေခၚေနၾကတဲ့ NGO လိုအဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ transnational actors ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ/ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ရွိေနၾကတဲ့ UN လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးေတြရဲ႕ IR ကို ေလ့လာျခင္းဟာ အေရးပါမႈပိုလာတယ္ဆိုတာကို အာရုံစိုက္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ လႊမ္းမိုးမႈပိုတိုးေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕တည္ရွိမႈဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နဲ႔ တျခားမ်ားျပားလွတဲ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ကိစၥအသစ္ေတြမၾကာခဏေဆာင္ယူတည္ခင္းၾကတယ္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဲဒီကိစၥရပ္ေတြမၾကာခဏာေပၚေပါက္လာတာဟာ အစဥ္အလာလိုျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြၾကားကကြဲျပားမႈ (ႏိုင္ငံရွင္သန္ေရးအတြက္မရွိမျဖစ္အေရးကိစၥ - high politics နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း/ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး - low politics လုိ႔ ေခၚေနၾကတဲ့ကြဲျပားမႈ) ကို ေဝဝါးသြားေစတဲ့အက်ဳိးဆက္မ်ဳိးျဖစ္တတ္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ NSA ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို စူးစမ္းစစ္ေဆးတာဟာ သရုပ္မွန္ဝါဒမွာရွိတဲ့ ဆန္းစစ္ေဝဖန္စရာေတြကိုျမင္သာေစတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အခန္းေတြမွာ ဒီအခ်က္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ဖတ္ရႈခဲ့ၾကၿပီးတဲ့အတိုင္းပဲ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိ/ ပိုင္နက္နယ္နမိတ္ကိုလည္းစနစ္တက်သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထား/ သေဘာထားမွန္မွန္ကန္ကန္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံေတြရွိမယ္ဆိုတာ အဲဒါဟာ စံသတ္မွတ္ထားတာမ်ဳိးပါ။ အဲဒီလိုႏိုင္ငံေတြ တကယ္တည္ရွိေနႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ခက္ခဲရွားပါးလွတယ္။ ႏိုင္ငံေတြဟာ စံသတ္မွတ္ထားသလိုပဲရွိမေနႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဓိကေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတည္းရွိမေနႏိုင္ဘူး။ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးေတြပဲရွိမေနႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္မွာလည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲကိစၥမ်ဳိးပါ။ အခန္း ၄ မွာ ေတြ႕ခဲ့ၾကသလို မွ်မွ်တတ မူမွန္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႔၊ အရည္အခ်င္းမွီအခ်က္အလက္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ႏိုင္ငံဆိုတာဟာ သရုပ္ခြဲျပထားတဲ့တန္ဖိုးအယူအဆတစ္ခု အျဖစ္ပါ။ တကယ့္ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြထဲမွာ အသံုးမဝင္သေလာက္ပါပဲ။

NSA ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြမွာလတ္တေလာလႈပ္ရွားပါဝင္ေနတဲ့ မ်ားလွတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ေခၚဆိုအသံုးျပဳၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ NSA အေခၚအေဝၚၾကားမွာ ေခါင္းရႈပ္စရာေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ထားၿပီး၊ တနည္းနည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္/ စည္းကမ္းလိုက္နာေစဖို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထုတ္ႏိုင္တဲ့ UN လို အဖြဲ႕အစည္းရွိေနေပမယ့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မလႈပ္ရွားႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဲဒီလိုႏိုင္ငံေတြဖြဲ႕စည္းပါဝင္ေနတဲ့ UN ဒါမွမဟုတ္ EU အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးေတြကို ႏိုင္ငံေတြရဲ႕နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း (supranational organizations) လို႔ ေခၚဆိုသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတြဟာ က်န္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကိုေတာ့ သူတို႔အေဆာက္အဦထဲဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခ်င္တယ္။ တားဆီးထားၾကပါတယ္။ NSA အေခၚအေဝၚေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ အဲဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ႏိုင္ငံေတြက စိုးမိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒုတိယေနရာမွာပဲရွိေနတယ္။ Willetts (2005: 427) အၾကံျပဳခဲ့သလို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွာအေရးပါတဲ့အေနအထားရွိေနေစခ်င္ရင္ transnational actor ေဝါဟာရကိုပဲအသံုးျပဳတာက ပိုၿပီး အသံုးဝင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ IR မွာ ကြဲျပားတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အုပ္စုေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔ transnational သဘာဝအတိုင္းလႈပ္ရွားမယ္ဆိုရင္ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဦးေဆာင္တဲ့ state-centric ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး သေဘာသဘာဝနဲ႔ေတာ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနမွာပါ။ 

ဒါေပမဲ့ transnational actor လို႔ အသံုးျပဳရင္ေတာင္ ခရီးလမ္းေျဖာင့္ေနၿပီလို႔ေတာ့မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီအခန္းမွာ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ေဒသအလုိက္အထူးျပဳဖြဲ႕စည္းထားၾကတယ္။ (ဥပမာ - EU ဒါမွမဟုတ္ ASEAN)၊ တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ- အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ(NGOs) ဆိုရင္ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ လႈပ္ရွားတက္ၾကြတဲ့ကြန္ယက္ေတြကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာအထိေရာက္ေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြပါ။ အေခၚအေဝၚအသံုးအႏႈန္းေတြမွာ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေနတာထက္ ဒီအခန္းမွာ အဓိကအခ်က္ေတြကိုပဲ သိရွိသြားေစဖို႔အေရးႀကီးတာပါ။ ပထမအဆင့္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ကြဲျပားတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးၾကားက ႏိုင္ငံအခ်င္းအခ်င္းအျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးလွတာကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒုတိယကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးအရအျပန္အလွန္လႈပ္ရွားမႈေတြဆိုတာ နားလည္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီေန႔ကမၻာမွာစြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဘယ္မွာတည္ေနသလဲဆိုတာ အသိအျမင္အသစ္ရရွိနားလည္သြားႏိုင္ေအာင္ ပါဝင္ကူညီေပးေနၾကတယ္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(International Organizations)
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဟာ အစိုးရခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း - intergovernmental organization (INGOs နဲ႔ NGOs)ေတြရဲ႕အခန္းက႑မွာ အေလးထားစရာအျဖစ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကတည္းကပတ္သက္တည္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေတြပါဝင္ဖြဲ႕စည္းတာ/ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥ ဒါမွမဟုတ္ မရွိမျဖစ္ high politicsေတြရဲ႕က႑ေတြ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဆက္ဆံေရးထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ဇာတ္ေကာင္ကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ၾကတဲ့အေတြးအျမင္သမားေတြရဲ႕ ၂၀ရာစုအေစာပိုင္းIRသီအိုရီမွာ အခုကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွာ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ အဲဒီႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြပတ္သက္မႈ အေၾကာင္းရင္းေတြပါရွိတယ္။ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အေတြးအျမင္သမားေတြထဲကတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ယူအက္စ္သမၼတ Woodrow Wilson ဟာ ပထမကမၻာစစ္လူေတြအစုအျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြေနာက္ပိုင္း၊ ရန္မူၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ စစ္အာဏာသံုးႏိုင္ငံေတြရဲ႕အာဏာအသံုးျပဳမႈေတြ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းမယ့္ League of Nations ကို တည္ေထာင္ဖို႔ ေထာက္ခံခဲ့သူပါ။ Wilson ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Fourteen Points မိန္႔ခြန္းထဲက စကားတစ္ခ်ဳိ႕အကိုးအကားျပခ်င္ပါတယ္။  Box 5.1 မွာ ဝီလ္ဆင္ယံုၾကည္ခဲ့တာက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံေတြအကုန္လံုးရဲ႕ အက်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ လံုျခံဳေရးအတြက္ စုေပါင္းညိႏႈိင္းႏိုင္မယ့္ကတိကဝတ္တစ္ခု တရားဝင္ျဖစ္ေစဖို႔ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို တရားဥပေဒအရက်ိန္းေသေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ႏိုင္ငံေတြအတူတကြလုပ္ကိုင္ၾကရမယ္လုိ႔ဆိုခဲ့တာပါ။ League of Nations ဟာ  အရႈံးနဲ႔မၾကာခဏရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ဖက္ဆစ္ဝါဒ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာတာ ရင္ဆိုင္ရေပမယ့္ တစံုတရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ အာေကာင္းခိုင္မာလာၿပီး ၁၉၄၄ မွာေတာ့ United Nations ကို စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ UN ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ ကူညီေပးမယ့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာပါ။ UN မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုးအသင္းဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး multilateralism အယူအဆကို အားလံုးကလိုက္နာႏိုင္ေအာင္ဖြဲစည္းလိုက္တာပါ။ multilateralism ရည္ရြယ္ခ်က္က ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံအားလံုးအတူတကြအလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာနည္းလမ္း/ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာၿပီး အာလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပါ။ multilateralism ဟာ အစြမ္းထက္ၿပီး၊ ၾသဇာေညာင္းတဲ့အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ League of Nations နဲ႔ United Nations တည္ေဆာက္ရာမွာ အဓိကက်တယ္ဆိုတာကိုလည္း Wilson and the UN Charter Box 5.1 က ကိုးကားခ်က္ေတြမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ယူအန္ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ကိုယ္စားလွယ္အစည္းအေဝးပြဲ “General Assembly” မွာ မဲတစ္မဲ ေပးခြင့္ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ ယူအန္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တကယ့္အာဏာတည္ရွိတဲ့ ယူအန္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအတြင္းမွာပါ။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြၾကား အာဏာဆက္သြယ္မႈမွာ မညီမွ်မႈေတြနဲ႔ဆက္ဆံပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးေအာင္ပြဲခံမဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြ(အာဏာအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေတြ)ဟာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ အျမဲတမ္းအတြက္ေနရာေတြရထားၾကတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ရုရွား၊ ျပင္သစ္၊ ယူအက္စ္ေအ၊ ယူေက နဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ႏိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔မွာ ဗီတိုအာဏာသံုးၿပီး တားျမစ္ပယ္ခ်ႏိုင္တဲ့အခြင့္အာဏာလည္းရွိၾကတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ယူအန္ရဲ႕  တစ္ခုတည္းေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူ႔မွာရွိတဲ့ အာဏာဟာ ယူအန္ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါစည္းကမ္းခ်က္အရ ယူအန္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြေပးတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကခ်မွတ္လိုက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ လံုုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ သႏၷိဌာန္ေတြပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရရင္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ သႏၷိဌာန္ေတြမွာ Resolution 1441 ဟာ အီရတ္စစ္ပြဲအတြင္းက တိုးျမွင့္ခ်ထားခဲ့တဲ့ တပ္သားရုပ္သိမ္းေရးလိုက္နာဖို႔ပါ။ (အီရတ္စစ္ပြဲဟာ ယူအန္ရဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမလိုက္နာဘဲဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့စစ္အျဖစ္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။) တျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ Resolution 794 -  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈစစ္ဆင္ေရးေတြကို ေထာက္ခံကူညီၿပီး ဆိုမာလီယာဆီ စစ္ေရးအရၾကားဝင္ဖို႔ တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္တာရယ္၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ Resolution 1325 ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပဋိပကၡအလြန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအဓိကပါဝင္တဲ့ အဓိကက်တဲ့အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံေတြဂရုျပဳမိေအာင္ေခၚဆိုခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ယူအန္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြမွာပဲ ပတ္သက္လႈပ္ရွားတာမဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးေကာင္စီ (Economic and Social Council - ECOSOC) လို အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ဇာတ္ေကာင္ေနရာက ပါဝင္တယ္။ ECOSOC အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အမိုးအကာေအာက္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ကိုယ္ထည္ေတြရယ္၊ အကိုင္းအခက္ေအဂ်င္စီေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရွိေနလည္း ယူအန္ရဲ႕ website www.un.org မွာ ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ လူမႈ-စီးပြားအဖြဲ႔အစည္းကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ယူအန္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာဆိုရင္ ယူအန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP)၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP)၊ ယူအန္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာအဆင္ျမင့္ေကာ္မရွင္(UNHCR) နဲ႔ ယူအန္ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြ (UNICEF) တို႔ပါရွိၾကတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ယူအန္ရဲ႕ ရံပံုေငြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ေစတနာအေလ်ာက္ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းတဲ့ရံပံုေငြနဲ႔လည္း အသင္းအဖြဲ႔ေတြရပ္တည္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ယူအန္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့အထူးေအဂ်င္စီေတြလည္းရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ECOSOC ကေန သီးျခားရပ္တည္ေနၾကတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ယူအန္စနစ္ရဲ႕ အမည္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ။ ဥပမာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲထိန္းခ်ဳပ္ၾကတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ရံပံုေငြရွာေဖြၾကတယ္ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ပဲလႈပ္ရွားၾကတာပါ။ အဲဒီအထူးေအဂ်င္စီေတြမွာ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း(ILO) နဲ႔ ကမၻာ့က်န္းမားေရးအဖြဲ႕အစည္း(WHO) တို႔ ပါဝင္ၾကပါတယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးအေရးကိစၥလို အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လႊမ္းမိုးလႈပ္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ရွိေနတယ္။ ယူအန္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ကာလ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကမၻာ့ဘဏ္၊ IMF နဲ႔ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ေတြဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ၾကတယ္။ GATT က ၁၉၉၅ မွာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း(WTO) ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းေတြကို အခန္း ၇ နဲ႔ ၈ မွာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ယူႏိုက္တက္စတိတ္ New Hampshire မွာ ႏိုင္ငံ ၄၃ ႏိုင္ငံပါဝင္က်င္းပခဲ့တဲ့့ညီလာခံအၿပီးမွာေတာ့ Bretton Woods အဖြဲ႔အစည္းလို႔ အမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Bretton Woods ရဲ႕ လစ္ဘရယ္ရႈေထာင့္အရ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳတာက တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းစုစည္းပါဝင္ၿပီးခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြအတိုင္း ကူညီလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစဖို႔ပါ။  အဲဒီသေဘာတရားအရ အားေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚထြန္းစျပဳလာခဲ့ဟာ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အစီအစဥ္က်နေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္သလို တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစိတ္တပိုင္းအတြက္လည္း ရုပ္လံုးေဖာ္ဖန္တီးၾကတာပါ။ 

ဒါေပမဲ့ သရုပ္မွန္ဝါဒီသမားေတြေဆြးေႏြးတာက UN နဲ႔ WTO တို႔လို အဖြဲ႔အစည္းေတြတည္ရွိမႈဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚသူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကို နည္းနည္းေတာ့စိန္ေခၚေနပါတယ္။ အားႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ UN ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ WTO ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းေတြ သူတို႔နဲ႔အဆင္ေျပမယ္ဆိုေတာ့မွသာ လိုက္နာမွာပါတဲ့။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ယူအက္စ္က အီရတ္ကိုက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုရင္ ယူအန္ရဲ႕ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ဆန္႔က်င္သြားခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ တျခားဥပမာေတြကိုလည္း ညႊန္ျပႏုိင္ေသးတယ္။ EU အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ WTO ရဲ႕စည္းကမ္းေတြကိုလိုက္နာျခင္းမရွိ၊ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ဒီ့အျပင္ UN အတြင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့အာဏာဟာ  လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ (ႏိုင္ငံအနည္းငယ္အစုအဖြဲ႕) ေတြဆီမွာတည္ရွိေနတယ္။ Bretton Woods အဖြဲ႕အစည္းဟာ ေငြေၾကးၾကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္/ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း/ အစုရွယ္ယာ ေတြေပၚမွာမူတည္ၿပီး စိုးမိုးျခယ္လွယ္ခြင့္လက္ခံပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွာဆိုရင္ ဥပမာ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ မဲေပးခြင့္အာဏာဟာ အဖြဲ႕အစည္းကိုေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ရံပံုေငြပမာဏနဲ႔ တိုက္ရိုက္အခ်ဳိးက်ေနတာပါပဲ။ Bretton Woods အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လူေျပာအမ်ားဆံုးေဝဖန္ခံရမႈဟာ ၾကြယ္ဝတဲ့စက္မႈႏိုင္ငံေတြရဲ႕အားကိုသံုးၿပီး ကမၻာ့ေတာင္ပိုင္းက ပိုၿပီးဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တယ္။ တိက်တဲ့စီးပြားေရး နဲ႔ လူမႈေရးမူဝါဒေတြရွိမွ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ်ဳိး ျပန္လာမယ္ဆိုတဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြနဲ႔ အသံုးခ်ေနတယ္လို႔ဆိုၾကတာပါ။ သရုပ္မွန္ဝါဒီသမားေတြ တင္ျပေသးတာက multilateralism ေကာင္းေၾကာင္းအာဝဇၨန္းရႊင္ရႊင္ေျပာဆိုသတ္မွတ္ေနၾကလည္းပဲ ႏိုင္ငံေတြၾကားက ပဋိပကၡအေဟာင္းေတြကေတာ့ျဖင့္ အျပည္ျပည္ပူးေပါင္းေရးဝါဒီတက္ၾကြမႈေတြေနာက္မွာ ဆက္ၿပီးတည္ရွိေနၾကတာပဲတဲ့။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ တည္ရွိေနမႈဟာ စိန္ေခၚမႈေတြအျပည့္ပဲလို႔ သရုပ္မွန္ဝါဒီသမားေတြ မွတ္ခ်က္ခ်ေနေပမဲ့ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ multilateralism ကို လက္ခံဆံုးျဖတ္ၿပီးေနၾကပါၿပီ။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတြစုေပါင္းပါဝင္တဲ့အဲဒီ multilateralism ဟာ အစြမ္းထက္/ အေရးပါတဲ့ အယူအဆျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိက်ဳိကၽြံျပဳေနလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။

ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(Regional Organizations)
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းရဲဲ႕ သီးျခားရပ္တည္ခ်က္မွာေတာ့ မၾကာေသးမီႏွစ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာသင္ဆုေတြ ကို ေတာ္ေတာ္ႀကီးစိတ္ဝင္စားလာတာပါ။ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလာခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ဧရိယာပံုစံမ်ဳိးမၾကာခဏလက္ခံခြင့္ျပဳေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဒသတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ တိက်တဲ့ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈအတားအဆီးေတြ (တျခားေဒသေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတားအဆီးမ်ဳိး)  ခ်ေပးဖုိ႔ သေဘာတူလိုက္တယ္။ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေရးစီမံခ်က္ဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြက ေဒသေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ တစ္ခုခ်င္းစီမွာရွိေနတဲ့ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေလ်ာ့ေစျခင္းအားျဖင့္ လက္တြဲတာပါ။ အမ်ားလက္ခံတဲ့ေငြေၾကးစနစ္၊ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အမ်ားဆိုင္မူဝါဒေတြ (လံုျခံဳေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ) ထြက္ေပၚလာတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ EU ဟာ လူသိမ်ားၿပီး ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္း အထက္ကေဝဖန္ခံရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္လံုးနီးပါးေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခင္းအက်င္းပါ။ တျခားေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations), MERCOSUR (Mercado Comun del Sur, ဘရာဇီး၊ ဥရုေဂြး၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ဗင္နီဇြဲလား နဲ႔ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံေဒသတြင္းက ကုန္သြယ္ေရးဇုံ) နဲ႔ NAFTA (North American Free Trade Area) စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း အနည္းအက်င္းေတာ့ရွိေနပါတယ္။
Regionalism အယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာတစ္ခုက ဘယ္လိုေဒသတြင္းပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သမာရိုးက်နားလည္လက္ခံေနတဲ့ပံုစံကေန စိန္ေခၚေျပာင္းလဲပစ္မွာလဲဆိုတာပါ။ ဥပမာ အဆင့္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ Multilevel Governance (Marks and Hooghe 1996)နဲ႔ EU ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြမွာရွိေနတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ဆိုင္မႈ ေမွးမွိန္လာျခင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေကာက္ႏႈတ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တယ္။ Multilevel Governance အယူအဆဟာ ဘယ္လိုေသခ်ာတိက်စြာ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ေတြၾကားထဲ အလုပ္လုပ္ေနသလဲ တစ္ဦးခ်င္းစီအက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ UK ဆိုရင္ ဗဟိုမွအာဏာကိုလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းေတြခြဲေဝေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ (ေဝလျပည္နယ္ နဲ႔ စေကာ့တလန္) တို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွာ အာဏာကိုတိုးပြားေစတယ္။ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကိုလည္း အရွိန္အဝါလႊမ္းထားလိုက္တယ္။
ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားဖို႔ ပိုတိုးလာတာက ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ရႈေထာင့္ေတြပါ။ ဒီစာအုပ္မွာ ဘယ္ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြက စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အေျခအေနကို မၾကာခဏရွင္းလင္းေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဥပမာ EU ဟာ အမ်ားဆိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရမူဝါဒရွိထားသလို အမ်ားႏွင့္ဆိုင္တဲ့ လံုျခံဳေရးမူဝါဒထားရွိဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္လားဆိုတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ လူမႈေရးအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အသိအျမင္ေတြကေန အၾကံျပဳလာႏိုင္တာက စုေပါင္းလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ေဒသတြင္းအေျခအေနေတြမွာ အလားအလာေကာင္းေစတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီနည္းလမ္းဟာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို ေဒသတြင္းမွာ စိတ္တူသေဘာတူျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ Box 5.2 မွာ တင္ျပထားတဲ့ “ASEAN ကို ေလ့လာမႈ” အခ်က္အလက္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္ ပိုၿပီးစူးစမ္းႏိုင္ၾကပါတယ္။

အစိုးအရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(Non-Governmental Organizations)
၂၀ရာစုအေစာပိုင္းကတည္းက IR အတြင္း အစိုးရခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ (ဒါမွမဟုတ္ အေရးမပါမႈ)ကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ/ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္မွာ အေရးပါမႈဟာ transnational actor ေတြကို ေလ့လာမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕လြတ္လပ္မႈျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာသိသာျမင္သာလာတဲ့ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ NGO ဟာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း non-governmental organization ရဲ႕ အတိုေကာက္စာလံုးေတြျဖစ္ၿပီး အခုကာလမွာ NGO ေတြဟာ မိုးမ်ားရပ္ဝန္းမွာ ေတာျပဳန္း/ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းသလို ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးေထြျပားေနသလိုပဲ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးၾကားဝင္မႈနဲ႔ စစ္ပြဲကာလေတြ နဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားမ်ဳိးေတြနဲ႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားရွိေနၾကတယ္။ ကမၻာ့ေနရာတိုင္းလိုလို စစ္ဆင္ေရးပံုစံအလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္။ NGO ေတြဟာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို လႊမ္းမိုးဖို႔ဖိအားေပးႏိုင္မယ့္အုပ္စုေတြထက္ နည္းနည္းပိုသာတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ရုံမွ်ပါ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ဖို႔ အခန္းက႑တစ္အျဖစ္ရွိေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကမၻာအႏွံ႔အေရးပါတဲ့ကိစၥေတြမွာ သူတို႔ဟာ တျခားတိုင္းျပည္အသီးသီးမွာ ျဖန္႔က်က္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကတယ္။ (Salamon 1994)
ေယဘူယ်အားျဖင့္ အင္အားအႀကီးဆံုး နဲ႔ အခ်မ္းသာဆံုး NGO အဖြဲ႕ေတြသာလွ်င္ သူတို႔ရဲ႕နယ္နမိတ္အျပင္ဘက္ကို ဆြဲေဆာင္လႈပ္ရွားႏိုင္တာပါ။ အဲဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ Greenpeace, Amnesty International, the Red Cross နဲ႔ Médecins Sans Frontières တို႔ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီကမၻာအႏွံ႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္တဲ့ NGO ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း INGO လုိ႔ မၾကာခဏ ညႊန္းဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အားေကာင္းတဲ့ INGO အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲကတစ္ခုကို ဥပမာအျဖစ္ျပရရင္ Greenpeace ပါ။ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္)။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီၾသဇာေညာင္းတဲ့ INGO ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြမွာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ လႈပ္ရွားသလဲဆိုတာေျပာပါမယ္။ အဲဒီ INGO ေတြေပၚထြန္းလာမႈမွာ အားႀကီးတဲ့ႏုိင္ငံေတြဟာ အေရးအပါဆံုး actor အျဖစ္ တည္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့  သရုပ္မွန္ဝါဒီသမားေတြအျမင္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သီးျခားအေလးထားေဆြးေႏြးမွာပါ။ 
Greenpeace စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္ဖို႔ တိုက္ရိုက္ အေရးယူေဆာက္ရြက္မႈေတြ မၾကာခဏပါဝင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕ ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြကို ေထာက္ျပတယ္။ NGO အမ်ားစုလိုပဲ Greenpeace ဟာ အားရစရာမရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းရွိေနတဲ့ အစိုးရမ်ဳိးရဲ႕ အရွက္ရစရာလုပ္ပံုကိုင္ပံုနည္းလမ္းေတြေပၚမွာ သတိထားေနတယ္။ ဘယ္ Greenpeace က အဲဒီလိုနည္းဗ်ဴဟာေတြ အသံုးျပဳႏိုင္လဲ။ ကမၻာႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြမွာ အာဏာ နဲ႔ လႊမ္းမိုးမႈ ဘယ္လိုလဲ။ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးၾကြယ္ဝမႈတင္မဟုတ္ဘဲ တိက်ေသခ်ာတဲ့ actor ေတြရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းတဲ့အခြင့္အာဏာမ်ဳိးနဲ႔ အစျပဳတာပါ။ ႏိုင္ငံေတြဟာ Greenpeace လို NGO ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတန္ျပန္မႈ မၾကာခဏရွိတယ္။ အရွင္းလင္းဆံုးအျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ျပင္သစ္လွဳိ႕ဝွက္တပ္ဖြဲ႕ဟာ Greenpeace သေဘၤာ Rainbow Warrior ကို ဗံုးႏွစ္လံုးနဲ႔ ပစ္ခတ္ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပင္သစ္အစိုးရဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ Greenpeace ကို ယူအက္စ္ ေဒၚလာ ၈.၁၆သန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္လိုက္ရတယ္။ အဲဒီ Greenpeace ကိစၥဟာ ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ညႊန္ျပစရာအေရးပါလာခဲ့တယ္။ NGO ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအေရးကိစၥနယ္ပယ္မွာ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္အေရးႀကီးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရွားေစခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ “ႏိုင္ငံတြင္းသာၿပိဳင္တဲ့ပြဲ” မ်ဳိးဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ဳိးကို စိန္ေခၚလိုက္တာပါ။ (Raustiala 1997; Newell 2006)

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ NGO ေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈဟာ အစိုးရခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳခံလာရတာမ်က္ျမင္ပါပဲ။ ယူအန္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း အပိုဒ္ခြဲ ၇၁ အရ ယူအန္ရဲ႕ စီးပြားေရး နဲ႔ လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC)ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြေပးအပ္ထားပါတယ္။ ေကာင္စီကေန NGO အဖြဲ႔ေတြကို “အတိုင္ပင္ခံအဆင့္” အျဖစ္ ကိစၥအမ်ားအျပား သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယူအန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ Greenpeace ဟာ အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ရထားတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းသြားလာမႈ (ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းအဖြဲ႔အစည္း International Maritime Organization) ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းကအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ (ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းအဖြဲ႔အစည္း အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြကလည္း Greenpeace ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခံရဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသးတယ္။) NGO ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို(မၾကာခဏျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနေပမယ့္) ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း တရားဝင္ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ျခင္းအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ပိုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာပါတယ္။ လတ္တေလာကာလေတြမွာ NGO ေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈပဲ ႀကီးထြားလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ NGO ေတြရဲ႕ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကလည္း အင္မတန္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တိုးတက္လာခဲ့တာပါ။ အေၾကာင္းရင္း ကိစၥအမ်ဳိးအစားအေရအတြက္ေတြေၾကာင့္တိုးလာခဲ့တာပါ။ ပထမ - စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးကတည္းက ကမၻာအႏွံ႔ ဒီမိုကေရစီနစ္က်င့္သံုးလာတဲ့ ႏိုင္ငံအေရအတြက္ပိုလာခဲ့ေတာ့ NGO ေတြအတြက္ ပ်ဴပ်ဴဌာဌာႀကိဳဆိုမယ့္ေနရာေတြ ပိုၿပီးဖန္တီးေပးလာခဲ့တယ္။ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့အစိုးရစနစ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လက္မခံႏိုင္တာရွိတတ္တယ္။ ဒုတိယ - ႏိုင္ငံမ်ားစြာဟာ အင္မတန္အားခ်ိနဲ႔ေနၾကတယ္။ အရင္က ႏိုင္ငံအစိုးရကျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြဟာ NGO ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ေတြေပၚမွာ မွီခိုအားထားမႈ ပိုၿပီးမ်ားလာၾကတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားနဲ႔ စီးပြားေရးကပ္ေဘးဆိုက္တာေတြရင္ဆိုင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မၾကာခဏၾကံဳရတဲ့ကိစၥပါ။ ဥပမာ - ဆဟာရသဲကႏၱာရေတာင္ပိုင္း အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံေတြ(sub-Saharan African States)မွာ NGO ေတြဟာ HIV/ AIDs ျပန္႔ပြားမႈနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို အစုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကရတယ္။ ထို႔အျပင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲကမၻာက ႏိုင္ငံေတြမွာ လူမႈဖူလံုေရးနဲ႔ လူမႈေရး အတြက္အသံုးျပဳတဲ့ဘ႑ာေငြကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီေတြ ေပးေခ်ၾကတယ္။ NGO ေတြဟာ ႏိုင္ငံမွာ လွစ္ဟာကုန္တဲ့လူမႈေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြအတြက္ တာဝန္ယူဖို႔ေျခလွမ္းျပင္ၾကရတယ္။ တတိယ - NGO အခန္းက႑ တိုးတက္ႀကီးပြားလာမႈနဲ႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈဟာ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတြရဲ႕ အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္မႈေတြပါ။ အင္တာနက္ဟာ NGO အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြကို ကမၻာ့တျခားေနရာေဒသမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈရွိလာေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြ မွ်ေဝႏိုင္တယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရယူႏိုင္ၿပီး ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတယ္။ ကြဲျပားတဲ့ NGO အခ်င္းခ်င္း ကြန္ယက္ေတြက်ယ္ျပန္႔စြာခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းႏိုင္တာဟာ လက္ရွိဆယ္စုႏွစ္ေတြထဲ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ဥပမာဆိုရရင္ေတာ့ ကြဲျပားလွတဲ့အုပ္စုအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြပူးေပါင္းမိၿပီး “ေခၽြးေျမက်လုပ္ငန္းလို႔ေခၚေနၾကတဲ့ sweatshop (အလုပ္သမားေတြကိုနည္းပါးတဲ့လုပ္ခလစာေလးပဲေပးၿပီး မတရားခိုင္းေစတဲ့လုပ္ငန္း) ျဖစ္တဲ့ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္/ အေျခအေနမ်ဳိးေတြရပ္တန္႔ဖို႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပါ (Connor 2004)။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အုပ္စုလိုက္စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ စားသံုးသူအသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈဖိအားေပးတဲ့အုပ္စုေတြ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ကမၻာ့ ဆင္းရဲ/ ခ်မ္းသာႏိုင္ငံေတြက ကုန္သြယ္မႈအသင္းေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႔ေတြပါ ပါဝင္လာၾကတာပါ။ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြၾကားက ဒီလို ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ တျခားဥပမာတစ္ခုျပရရင္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ စည္းရုံးလႈံေဆာ္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ဳိးလို အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အတူတကြလႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကတာပါ။ ၁၉၉၀ တေလွ်ာက္လံုး အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုအဖြဲ႕ေတြဟာ ယူအန္ ဖိုရမ္ နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွား ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး အဲဒီအေရးကိစၥေတြကို သိသာေစခဲ့တယ္။ (Bunch 1995; Merry 2006)

အဲဒီလို ကြန္ယက္ေတြဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းေတြေၾကာင့္ Global civil society ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းဟာ လူသိမ်ား၊ လူေျပာမ်ားတဲ့ကိစၥအျဖစ္ ျမင္သာထင္သာရွိလာခဲ့တယ္။ NGO ေတြဟာ ပဋိညာဥ္ ၇ မွာ ပါတဲ့ anti-globalization လႈပ္ရွားမႈ ေပၚထြန္းလာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စူးစမ္းၾကတဲ့အခါ အဲဒီ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ/ NGO ေတြက တခ်ဳိ႕အေၾကာင္းကို ျပန္ငဲ့ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။
အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ Greenpeace နဲ႔ sweatshop ထုတ္လုပ္ေရးက လႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ  တျခားအေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္လည္း အေရးပါေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေဆြးေႏြးစီစဥ္စရာကိစၥရပ္ေတြ ေဆာင္ယူလာခဲ့တယ္။ အဲဒါဟာ “အစဥ္အလာ”  IR ရဲဲ႕ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အလြန္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာတဝွမ္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကထဲက အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ေတြကို စိန္ေခၚေနတယ္။ ပိုၿပီး တိုးခ်ဲ႕လာေစတယ္။ IR ဟာ သရုပ္မွန္ဝါဒီသမားေတြ သတ္မွတ္သလို “IR ဟာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြၾကားထဲမွာ အာဏာနဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈအတြက္ အေက်ာက္အကန္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း” ဆိုတဲ့နည္းလမ္းအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ တြန္းအားေပးရမွာပါပဲ။ အဲဒီ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအသစ္ေတြဟာလည္း သတိထားစရာပါ။ သူတို႔မွာ အေရးႀကီးတဲ့၊ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ရႈေထာင့္မ်ဳိးရွိေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ကမၻာအမ်ဳိးအစားမွာေနထိုင္ခ်င္တာလဲဆိုတာကို ေတြးေတာဖို႔ စိန္ေခၚေနတဲ့ရႈေထာင့္ေတြပါ။ ထို႔အျပင္ အဲဒီအေရးကိစၥေတြဟာ ‘ႏိုင္ငံတကာ’ နဲ႔ ‘ျပည္တြင္း’ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြၾကားထဲက ဟန္ေဆာင္ဖန္တီးထားတဲ့ကြဲျပားမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုတြန္းအားေပးေနတာပါ။ အားလံုးၾကည့္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္သမားကိစၥ နဲ႔ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့အားၿပိဳင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ေနၿပီး၊ အဲဒီကိစၥေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္နမိတ္ အတြင္း/ အျပင္ ႏွစ္ခုလံုးမွာတည္ရွိေနတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိတာက “ကိုယ့္အနီအနားေဒသအတြက္စဥ္းစားပါ၊ ၿပီးေတာ့ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီးေဆာင္ရြက္ပါ” တဲ့။ ‘ႏိုင္ငံတကာ’ တစ္ခုတည္း အာရုံစိုက္ေနၾကတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ IR ကိုနားလည္ထားၾကတာ မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး၊ အခု ပိုလို႔သိသာလာၿပီဆိုတာ အဲဒီစကားရပ္အရ အတိအက်သိရွိေစပါတယ္။

ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုပါဝင္ေသာေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(Multinational Corporations)
ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြထဲ အေရးအပါဆံုး နဲ႔ ကာလအရွည္ၾကာဆံုးအသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ non-state actor ဟာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုပါဝင္ေနတဲ့ေကာ္ပိုေရးရွင္း(MNC)ပါ။ MNC ေတြဟာ ကုမၸဏီေတြျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာလည္း မူလကတည္ေထာင္ထားတဲ့လုပ္ငန္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္ တျခားေနရာေဒသေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း(စက္ရုံ၊ ရုံးခန္း အစရွိသျဖင့္) ရွိၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အဲဒီပင္လယ္ရပ္ျခားကလုပ္ငန္းေတြဟာ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီေတြပါ။ MNC ေတြဟာ ရာစုႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြက္ထူးျခားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ ေရနံကုမၸဏီေတြဟာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုအေျခခံပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္အတန္ၾကာရွိေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ ၁၉၆၀ အလြန္ကာလေတြကေန ကမၻာ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑ရဲ႕ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈနဲ႔အတူစတင္လာခဲ့တာပါ။ ကုမၸဏီေတြဟာ ပင္လယ္ရပ္ျခားကို တိုးခ်ဲ႕လာၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက လစာနည္းအလုပ္သမားရရွိႏိုင္မယ့္အရင္းအျမစ္ေတြရွာေဖြလာၾကတယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ MNCs အေရအတြက္ေတြ အလွ်င္ျမန္ဆံုးတိုးပြားလာတာကို ေတြ႕ျမင္လာခဲ့ရတယ္။
MNC ေတြဟာ စီးပြားေရးအရအားေကာင္းတယ္ဆိုတာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏွစ္အလုိက္ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(GDP) နဲ႔ MNC ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ ႏွစ္အလုိက္အဝင္အထြက္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ မွတ္တမ္းျပဳတာကို စံအေလ့အထျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ Held et a. (1999) Global Transformations: Politics, Economics and Culture စာအုပ္မွာညႊန္ျပေရးသားခဲ့သလို ဒီသဘာဝကို ခပ္ရိုးရိုးႏိႈင္းယွဥ္မႈျပရုံနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကားက ရႈပ္ေထြးတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္တို႔ကိုအားလံုးသိရွိနားလည္ေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ MNC ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးအာဏာကိုအသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ခ်င္၊ ေစ်းဆစ္ခ်င္ၾကတယ္။ (ေကာ္ပိုေရးရွင္းအခ်င္းခ်င္းလည္းဒီလိုပါပဲ)။ တခ်ဳိ႕ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၾကတာက MNC ေတြဟာ အလုပ္သမားအဆင့္အတန္းနိမ့္က်သြားေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာကႏိုင္ငံေတြကို ဖိအားေပးတယ္။  ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီေတြကေန ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအခြင့္အေရးေတြ ေလွ်ာ့ခ်၊ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၾကတယ္တဲ့။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ MNC ေတြဟာ အာဏာကိုေတာင္ဆြယ္လာႏိုင္ၾကတဲ့ နည္းလမ္းေတြေထာက္ျပလာၾကတယ္။ ရာသီဥတုေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ၊ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္မြမ္းမံထားတဲ့ အစားအစာေတြ နဲ႔ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမယ္/ မဆင္ႏႊဲဘူးစတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ၊ အဲဒီလိုအစိုးရမူဝါဒေတြကိုေတာင္ လိုရာေထာက္ခံေပးဖို႔ဆြယ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိလက္ခံဖို႔လိုအပ္တာရွိေနေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတြမွာကမၻာနဲ႔ခ်ီတဲ့လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔/ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈကို ဆြဲေဆာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို ကင္းလြတ္ေစတာေတာင္ MNC ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာအစြမ္းနဲ႔ မၾကာခဏ ဆို႔ပိတ္ထားႏိုင္ၾကတယ္။

Stopford and Strange (1991:2) မွာ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြၾကားကဆက္သြယ္မႈကို ႀတိဂံပံု နဲ႔ ပံုျပ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုထားပါတယ္။ ဒီေန႔ကမၻာက သံတမန္ပရိယာယ္ဟာ ပံု ၅.၁ မွာ ေဖာ္ျပထားသလို ကြဲျပားတဲ့ဆံုမွတ္ ၃ ခု နဲ႔ ျမင္ေတြႏိုင္မွာပါ။ ပထမ - ႏိုင္ငံအတြင္းက အစဥ္အလာသံတမန္ေရးရာအျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြပါ။ ကုန္သြယ္မႈေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါဝင္တဲ့သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ၊ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ပြဲကို ေရွာင္ရွားဖို႔ႀကိဳးပမ္းျခင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။ ဒုတိယ - ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြၾကားက ဆက္ဆံေရးကို ညႊန္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ကုမၸဏီေတြဟာ ႏိုင္ငံအစိုးရေတြကို သူတို႔အတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ေပးရန္ မဲဆြယ္တာ/ ႏိုင္ငံေတြဟာ MNC ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကန္႔သတ္ရန္နည္းလမ္းေတြရွာေဖြတာ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္အချပန္လည္ျပဳျပင္တာ/ MNC ေတြတျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီေတြတည္ေထာင္တဲ့အခါ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းလႈပ္ရွားမႈေတြကို ကန္႔သတ္တာ (ႏိုင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆြဲေဆာင္တဲ့နည္းစနစ္ကဲ့သို႔) အဲဒီအခ်က္ေတြပါဝင္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆံုး တတိယအခ်က္မွာ - MNC ေတြၾကားထဲ ကုမၸဏီခ်င္းပူးေပါင္းျခင္း နဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုးပြားလာဟာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္ေတြရွိလာၾကတယ္။  ႀတိဂံပံုစံသံတမန္ပရိယာယ္အေၾကာင္းမွာ အမွန္တကယ္အေရးပါတာဘာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ယူဆတာက ဆက္ဆံေရးသံုးခုလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးပါပဲတဲ့။ တျခားစကားလံုးနဲ႔ဆိုရရင္ MNC ေတြအခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းေတာင္မွ(ဥပမာ ကုမၸဏီပူးေပါင္းျခင္း၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း) ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ရာ ကမၻာ့ႀကီးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ႏို္င္ငံေရးအက်ဳိးဆက္ရွိၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥအျဖစ္ရပ္တည္ေနမွာက IR ပညာရွင္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတြၾကားထဲ သံခင္းတမန္ခင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသကဲ့သို႔ အေရးပါတဲ့ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ပါ။ 

ပုဂၢလိကပါဝါနဲ႔ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (MNC ရဲ႕ အလြန္ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ) 
Private Power and Authority: Looking Beyond the MNC
IR မွာ MNC ေတြရဲ႕ အာဏာပါဝါနဲ႔ လႊမ္းမိုးမႈေတြတိုးလာတာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာဟာ ဒီေန႔ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ေတြ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းတိုးျမင့္လာတာကို ေတြးေတာစဥ္းစားခဲ့ၾကတာပါ။ ႏိုင္ငံေတြဟာ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕အာဏာကို စီးပြားေရးအားႀကီးတဲ့ non-state actors – (ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ)ကို အားကုန္ေပးအပ္လိုက္တာေတြေၾကာင့္ အဲဒီလို စဥ္းစားလာၾကရတယ္။ ဥပမာတစ္ခုျပရရင္ ပုဂၢလိကစစ္မႈထမ္းကုမၸဏီေတြ Private Military Companies (PMCs) လို႔ေခၚၾကတဲ့ အဖြဲ႕မ်ဳိးေပၚထြက္လာတာတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ လံုျခံေရးေလ့က်င့္မႈေတြနဲ႔ စစ္မႈထမ္းေတြစီစဥ္ေပးတယ္။ (Shearrer 1998). PMC ေတြအသံုးျပဳတာဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကမၻာမွာ အဆင္းရဲဆံုးေနရာေတြက ပဋိပကၡေတြဖိစီး/ အားနည္းေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ဥပမာ အာဖရိကအေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံ Sierra Leone နဲ႔ ပစိဖိတ္ကၽြန္း နယူးဂီနီအေရွ႕ဘက္ကၽြန္းႏိုင္ငံ Papua New Guinea တို႔မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အဲဒီေဒသေတြမွာ PMC ေတြရွိေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ PMC ေတြဟာ အသံုးစရိတ္ႀကီးၿပီး ယူအက္စ္ရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ရပ္တည္တယ္။ အီရတ္သိမ္းပိုက္မႈမွာ စစ္မႈထမ္းလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြမွာ တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္ေပးလုပ္ကိုင္အသံုးျပဳၾကသလိုပါ။
ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါ ကမၻာ့အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ တရားမဝင္ လက္နက္နဲ႔ ေဆးဝါးကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈႏွစ္ခုကိုလည္း သတိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို တရားမဝင္ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိကအဖြဲအစည္းေတြက အုပ္စုေတြဖြဲ႕ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ စုစုစည္းစည္း ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ျပစ္မႈလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ အက်ဳိးရလာဒ္ေတြဟာ ၂၀ရာစုမွာ လမ္းေၾကာင္းအင္မတန္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလာတယ္။ အဲဒီလိုဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအဖြဲ႕ေတြဟာ ပံုစံကေတာ့ transnational အဖြဲ႕အစည္းလို ရုံးခ်ဳပ္တိတိက်က်အေျခစိုက္ထားတာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကျခယ္လွယ္ေနတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေရအတြက္ဟာ မ်ားျပားႀကီးက်ယ္လွတယ္။ အဲဒီထဲက အႀကီးဆံုးနဲ႔ လူသိအမ်ားဆံုးကေတာ့ အီတလီျပစ္မႈအဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ Cosa Nostra of Sicilly နဲ႔ Neapolitan Camorra ၊ the Japanese boroyokudan, the Chinese Traids, the South East Asian နဲ႔ Latin American ေဆးဝါးကုန္သြယ္စီးပြားေရးသမားမ်ား နဲ႔ ‘Russian mafiya’ (ရုရွားတစ္ခုတည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ Georgian, Ukrainian နဲ႔ Chechnyan တို႔အားလံုးပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕ပါ) တို႔ျဖစ္ၾကတယ္။

အဲဒီျပစ္မႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ NGO ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဘာေတြေဝမွ်ၿပီး ကမၻာျပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနၾကသလည္း၊ ဘယ္လို transnational actor ေတြျဖစ္လာေနသလဲဆိုတာ ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးၿပီးပါၿပီ။  ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ျပစ္မႈလုပ္ရွားမႈေတြဟာ လူမ်ဳိးစု the Diaspora (တျခားႏိုင္ငံကိုျပန္႔က်ဲထြက္ခြာကုန္ၾကတဲ့လူမ်ဳိး)ေတြ ပင္လယ္ရပ္ျခားကို ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ၾကတဲ့အခါ သူတို႔ စိမ့္ဝင္လုိက္ပါၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာ မဟာမိတ္ျပဳႏိုင္မယ့္အေျခအေန၊ အုပ္စုမ်ဳိးကို ရွာေဖြပါတယ္။ Galeotti (2001) မွာ အဲဒီအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေရးသားထားတယ္။ ျပစ္မႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ MNC စရိုက္လကၡဏာတခ်ဳိ႕အသြင္ယူၾကတာ မၾကာခဏေတြ႕ရတယ္။ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိး ပံုစံယူၿပီး ကမၻာထဲကို ပိုၿပီးဝင္တိုးလာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုမွာအေျခစိုက္ဖို႔ ေရွ႕သို႕ဦးတည္ေနၾကတယ္။ (Galeotti 2001: 208)

ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(International Terrorist Organizations)
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း ထည့္သြင္းမေျပာရင္ မျပည့္စံုႏိုင္ဘူး။ ျပည္တြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာပါ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကိုဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ရွိကိုရွိေနတဲ့လကၡဏာျဖစ္ေနပါတယ္။ 11 September 2011 အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔အတူ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္းေလ့လာျခင္းဟာ IR ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီ။ 9/ 11 ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ထင္သေလာက္မရိုးရွင္းဘူးဆိုတာ သရုပ္ေဖာ္ျပသလိုက္တာပါပဲ။ အယ္လ္ေကဒါလို အဖြဲ႕အစည္းဟာ တျခား ‘ရန္သူေတာ္ႏိုင္ငံ’ ထက္ စီးပြားေရးနဲ႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အားႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံကို အနာတရျဖစ္ေစတယ္။ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈေတြအမ်ားႀကီးပဲေပးတယ္။ အယ္လ္ေကဒါဟာ သူတို႔ကိုယ္္သူတို႔ ႏိုင္ငံတကာ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းလို႔ မၾကာခဏရည္ညႊန္းေျပာဆိုတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက အၾကမ္းဖက္ဝါဒဟာ ကမၻာျပဳမႈ ပိုတိုးလာေနတာေၾကာင့္ပါ။ (Cronin 2002); အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကမၻာ့ကြန္ယက္စစ္ဆင္ေရးကို ေလ့လာတယ္။ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕နယ္နမိတ္တေလွ်ာက္ျဖတ္ေက်ာ္မႈေတြအာရုံစိုက္ၿပီး ေခတ္မီ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္လည္းႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ အယ္လ္ေကဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုတဲ့အေခၚအေဝၚအတိုင္း သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြျပည့္ဖို႔ တpfကမၻာလံုးကိုဦးတည္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလ့လာတယ္။ တကယ္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားစြာဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို နားလည္ထားတယ္။   အယ္လ္ေကဒါဟာ ဒီလို တစ္ကမၻာလံုးကို ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်ထားတဲ့ ပထမဆံုးအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုအယူအဆမ်ဳိးကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ၁၉ရာစုနဲ႔ ၂၀ရာစုက ကြန္ျမဴနစ္ နဲ႔ မင္းမဲ့ဝါဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညႊန္ျပႏိုင္ပါတယ္။

IR ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြထဲကတစ္ခုက အၾကမ္းဖက္ဝါဒအေၾကာင္းေလ့လာတဲ့အခါ အမွန္တကယ္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟာ ဘာလဲဆိုတာတိတိက်က်သတ္မွတ္ဖို႔ (အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးဟာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူနဲ႔ကြဲျပားလား၊ ဘယ္လိုကြဲျပားလဲဆိုတာ) အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္ (Chomsky 2002)။ ပိုၿပီးအေျခခံက်က်ေျပာရရင္ တခ်ဳိ႕က ျငင္းခံုၾကတာက ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ကိုယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္ဝါဒလုပ္ရပ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားတယ္။ ထိေတြ႕မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြ- လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အစုလုိက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ၊ ေလယာဥ္အပိုင္စီးျခင္း၊ ဗံုးက်ဲျခင္း၊ ျပန္ေျပးဆဲြျခင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းေတြ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ပြားတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေထာက္ပံ့တဲ့အခါ အဓိကအခန္းက႑ကပါဝင္ၾကေတာ့ ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ non-state actors ခြဲျခားသိသာႏိုင္တဲ့နယ္နမိတ္မ်ဥ္းဟာ မႈန္ဝါးလို႔ေနေတာ့တယ္။ (Byman 2005). အဲဒါေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ IR မွာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေၾကာင္းေလ့လာတဲ့အခါ ေမးခြန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေမးစရာလိုလာေတာ့တယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြမွာ ဘယ္ဇာတ္ေကာင္ေနရာက ပါဝင္ေနလဲ၊ သရုပ္မွန္ဝါဒီေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့ေဘာင္အတြင္းက အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔မလံုေလာက္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနၾကတယ္။

အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဦးေဆာင္တဲ့ဝါဒကို စိန္ေခၚျခင္း: ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြကို ျပန္လည္ရုပ္လံုးေဖာ္ျခင္း
(Challenging State Centricism : Reconceptualizing World Politics)
ဒီအခန္းမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြကြဲျပားေနတဲ့ transnational actors ေတြအကုန္လံုးျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚထြန္းလာမႈဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သရုပ္မွန္ဝါဒီအျမင္နဲ႔ ဘယ္လိုထိပ္တိုက္ေတြ႔ မလဲ၊ ဘယ္လိုေလ်ာ့ပါးစြားေစႏိုင္မလဲ ပိုၿပီးအနီးကပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပထမ - ပိုၿပီးထင္ရွားတဲ့အခ်က္က ကြဲျပားတဲ့ ဒီလို actor ေတြ ေပၚထြန္းလာတာဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံဟာ အေရးအႀကီးဆံုး actor ဆိုတဲ့ အျမင္ကို စိန္ေခၚေနတယ္။ ဒုတိယ - အဖြဲ႕အစည္းေတြမ်ားစြာဟာ အာဏာစြမ္းအား နဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေတြလိုပါပဲ သာတူညီမွ်မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္တဲ့အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ဆိုင္မႈ သေဘာထားကို စိန္ေခၚၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူျဖတ္သန္းႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈကေနလည္း လြယ္ကူစြာပဲ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကတယ္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ MNC ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို သူ႔ရဲ႕ နယ္နမိတ္အတြင္းမွာ စည္းကမ္းလိုက္နာေစလိုတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစတဲ့ကိစၥမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဘက္ကလည္း စိတ္ပူေနရျပန္တာက MNC ေတြအေပၚဖိအားေတြေပးရင္ သူတို႔လြယ္လြယ္ကူကူပဲ တျခားႏိုင္ငံကို လုပ္ငန္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကမလားဆိုတာပါ။ တျခားဥပမာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ႏွိမ္နင္းခ်င္တယ္ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဂိုဏ္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈလမ္းေၾကာင္းေတြ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ဘ႑ာေငြေၾကးေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာမွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ဘဏ္နံပါတ္၊ ဘဏ္စနစ္နဲ႔ျဖတ္သန္းၿပီး ေငြမည္းကေနေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့နည္းလမ္းအတြင္းမွာ လည္ပတ္ေနၾကလို႔ပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ကြန္ယြန္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြက်ယ္ျပန္႔တိုးပြားလာၿပီး၊ အခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေနာက္ကြယ္က အာဏာေတြရွိတဲ့ စင္တာအသစ္ေတြေပၚထြန္းလာတာပါ။ အဲဒါဟာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ႏိုင္ငံေတြခ်မွတ္ထားတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြကိုပဲ စိန္ေခၚျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အယူအဆေတြကိုလည္းပဲ စိန္ေခၚပါတယ္။ သရုပ္မွန္ဝါဒီရဲ႕အင္မတန္အေျခခံက်တဲ့ ေလ့လာခ်က္ပါ။

Figure 5.2မွာ ဥပမာအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးစနစ္ရဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလးကြဲျပားတဲ့ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ ၂ ခု နဲ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ကေတာ့ သရုပ္မွန္ဝါဒီအျမင္ကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး IR ဟာ အခ်ဳပ္အျခားပိုင္ႏိုင္ငံေတြကသာ ဖန္တီးတယ္လို႔ယူဆထားတဲ့ ကားခ်ပ္ပါ (အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္တိုက္ပံုမွာ ‘ဘိလိယက္ေဘာလံုးေတြ’ နဲ႔သ႑န္တူေနၾကတယ္)။ ညာဘက္ကားခ်ပ္မွာေတာ့ IR ဟာ ကြဲျပားတဲ့ actor ေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားၿပီး အဲဒီ actor ေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အတြင္းအျပင္စီမံလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ actor ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကြန္ယက္ေတြတည္ေထာင္တယ္ဆိုတဲ့အေခၚအေဝၚနဲ႔ ကမၻာႀကီးအေၾကာင္းစဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ သရုပ္မွန္ဝါဒဟာ အျပင္းအထန္တိုးတိုက္မိၾကတဲ့ ‘ဘိလိယက္ေဘာလံုး’ ေတြထက္ ပိုၿပီး ဆန္းျပားရႈပ္ေထြးေနတာေတြ႕ရတယ္။ 

ဒီအခန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာကိုသိျမင္ႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ actors ေတြဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့အေနအထားရွိတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း နည္းလမ္းအသစ္နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ တခ်ဳိ႕အယူအဆေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဥပမာ အဆင့္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နဲ႔ ႀတိဂံဂံပံုစံသံတမန္ပရိယာယ္အၾကာင္းေတြပါ။ 

ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ နဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြအေၾကာင္းစဥ္းစားျခင္း
(Complex Interdependency and Thinking about Institutions)
ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ non-state actor ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ နီယို-လစ္ဘရယ္ပညာရွင္(neo-liberal institutionalist)ေတြ ျဖစ္တဲ့ Robert Keohane နဲ႔ Joseph Nye (အခန္း ၄ မွာ ပါၿပီး)တို႔ေရးသားခဲ့တဲ့ အစပိုင္းေဆြးေႏြးခ်က္မွာ သိရွိႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၇၀ ႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ Keohane နဲ႔ Nye (၁၉၇၁) တို႔ဟာ ‘transnational relations’ ရဲ႕ အယူအဆေတြကို မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥေတြမွာ non-state actor ေတြဟာပိုၿပီးေနရာယူလာၾကတာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑အျဖစ္အာရုံစိုက္စရာလို႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးေတြကို Détente သံတမန္မူဝါဒ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာတဲ့ဆက္ဆံေရးရွိလာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာသမိုင္းကာလအပိုင္းအျခားအေတာအတြင္း၊ စစ္ေအးတိုက္ပြဲက ဦးစီးဦးေဆာင္ေတြ (USA နဲ႔ USSR) တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့အခ်ိန္ မိတ္ဆက္ေရးသားခဲ့တာပါ။ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေအးတုိက္ပြဲပူေႏြးလႈပ္ရွားလာသလို ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥအေၾကာင္းကို ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်တဲ့ အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဦးေဆာင္တဲ့ state-centric နည္းလမ္းမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားေလ့လာစရာျဖစ္လာခဲ့တယ္။ သူတို႔လို neo-liberal institutionalist ေတြရဲ႕ state-centric သီအိုရီေတြကို ပိုၿပီးအေလးေပးေလ့လာမႈဟာ ဘယ္ေတာ့မွမျပည့္စံုႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ non-state transnational actor ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚထြက္လာခဲ့ေတာ့ ႏိုင္ငံဟာႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ အေရးအႀကီးဆံုး အျဖစ္က်န္ရွိတယ္ဆိုတာအေရးနိမ့္ၿပီလို႔ ဝန္ခံလိုက္ရတယ္။ Transnational actor ေတြအေရးပါခဲ့တာက ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျဖစ္ေနတဲ့မင္းမဲ့စရိုက္အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သူတို႔ပါဝင္လႈပ္ရွားလာၾကတာေၾကာင့္ပါ။ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ non-state actor ေတြၾကားမွာ ‘ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ’ နဲ႔ သရုပ္ေဖာ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ကို ပါဝင္ဖန္တီးခဲ့ၾကတယ္။ ျငင္းခံုစရာရွိတာက ႏိုင္ငံေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအစြမ္း(‘မင္းမဲ့စရိုက္အေျခအေနမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းၾကားမွာ)ရရွိခဲ့ၾကလားဆိုတာပါ။ Keohane က ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေတြကို ပူးတြဲေပးပို႔ခဲ့တယ္။ Box 5.3 မွာ ကိုးကားတင္ျပထားတာ အေရးပါတဲ့သံုးသပ္ခ်က္ပါ။

သူ႔ရဲ႕ စာအုပ္ International Institutions and State Power မွာ Keohane (1989a) ေရးသားခဲ့တဲ့ အယူအဆက ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအျဖစ္ ျပဌာန္းတာဟာ ႏိုင္ငံေတြ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အလားအလာ  ေကာင္းမြန္တဲ့အေထာက္အကူရေစတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ Keohane လိုရင္းအခ်ဳပ္ေဖာ္ျပတာက ကြဲျပားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးပါ။ ပထမကေတာ့ နည္းလမ္းတက်အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ။ အဲဒီ နည္းလမ္းက်နတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ UN ဒါမွမဟုတ္ ASEAN တို႔လို intergovernmental organization ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ NGO နဲ႔ MNC တို႔လို က်ယ္ျပန္႔တဲ့အမ်ဳိးအစား transnational actor ပံုစံမ်ဳိးေတြလို႔ဆိုတယ္။ ဒုတိယအုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ Keohane ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံ/ non-state actor ေတြပါ အတူလက္တြဲေျဖရွင္းရမယ့္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ႏိုင္ငံတကာျပႆနာေတြရဲ႕ ျပယုဂ္ပါပဲတဲ့။ အဲဒီႏိုင္ငံတကာျပႆနာ/ ကိစၥရပ္ေတြကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားတိုးတက္ပြားမ်ားျခင္း(ႏ်ဴလက္နက္ေတြ)၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲလို ကိစၥေတြပါ။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက Keohane ေဆြးေႏြးသလို သေဘာတူညီခ်က္ေတြပါ။ (ကိစၥေတြေျဖရွင္းၾကမယ့္နည္းလမ္းေတြ) အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာလည္း အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔စုစည္းပါဝင္တဲ့အရည္ေသြးရွိပါတယ္။ ဒီနည္းအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥရပ္ေတြမွာ အေပးအယူသေဘာတူညီခ်က္မွာ ပံုစံက်/ အတည္ျပဳထားၿပီးအဆင့္တစ္ခုရွိတယ္။ (အေပးအယူဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ခုဟာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတိုင္း အခ်ဳိးညီမွ်တတဲ့နည္းဟန္တစ္ခုနဲ႔ဆက္ဆံခံရဖို႔ အျမဲေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္)။ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈဟာ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္ေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာလည္း နည္းလမ္းက်နအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစုိးရစနစ္ေတြ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းမွာအေရးပါတဲ့၊ အဲဒီအေဆာက္အဦးအတြက္ မရွိမျဖစ္အုတ္ခ်ပ္ေတြပါပဲ။

အလယ္ေခတ္ဝါဒသစ္ရဲ႕ အယူအဆ 
(The Idea of New Medievalism)
Keohane ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားတဲ့ actor ေတြကို၊ အမ်ဳိးအစားအုပ္စုေတြခြဲၿပီးသရုပ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျပေပးပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တသမတ္တည္းဆံုးျဖတ္ထားသလိုျဖစ္ေနတဲ့အယူအဆက ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ actor ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့သဘာဝရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး ရႈခင္းရႈကြက္ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့  Keohane ရဲ႕ အယူအဆဟာ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တျခားရႈေထာင့္ေတြမွာ ဒီေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးရႈခင္းမွာ ဘယ္အဏာက ၿပန္ၿပီးစီမံေနလဲဆိုတာ ရွာေဖြၿပီး ေလ့လာေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကတယ္။ အဲဒီရႈေထာင့္ေတြကေပးတဲ့အၾကံျပဳခ်က္ကေတာ့ အာဏာဟာ ႏိုင္ငံေတြမွာပဲတည္မွီေနမွာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းက ပညာရွင္ Hedley Bull က အဲဒီျပႆနာကိုစဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြဟာ ဘယ္လိုအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚသလဲဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔တင္ျပပါတယ္။ အဲဒီထဲက တစ္ခုကေတာ့ New Medievalism ပါ။ နယ္ေျမအကန္႔အသတ္မရွိ/ ထပ္တူအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ (ႏိုင္ငံေရး)အာဏာဟာ အလယ္ေခတ္ကာလေတြမွာလိုျဖစ္ေနခဲ့တယ္တဲ့ (Bull 1977: 254-255). အလယ္ေခတ္ကာလမွာဆိုတာက အာဏာအားလံုးက အခန္းက႑၊ ဌာနကိုယ္စီမရွိပဲ ဘုရားေက်ာင္း (non-state actor တစ္ခု) ရဲ႕အာဏာလိုပါပဲ။ ေရာေႏွာေနတယ္။ ဘုရင္/ မင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြလို၊ အင္ပါယာေတြ နဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တစ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး လို ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြကိစၥနဲ႔အတူေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း နဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕အာဏာပိုင္ေတြ၊ အဲဒီလို အမႈကိစၥေတြရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံပံုစံ(အလယ္ေခတ္ကာလအသစ္ ရာထူးအဆင့္ပံုစံမ်ဳိး)နဲ႔ ကမၻာႀကီးဟာ တူလာၿပီလို႔ ဆိုတယ္။

Bull ညႊန္ျပေဆြးေႏြးတာက ကမၻာႀကီးက ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာတာ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာဟာ မ်ားျပားလွတဲ့ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရင္းအျမစ္ေတြေပၚမွာ အဓိကအားျဖင့္တည္မွီေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ပထမ - တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းမႈကို သူ ညႊန္းဆိုတယ္။ (ဥေရာပအတြင္းမွာပါ) ၿပီးေတာ့ ခြဲထြက္ေရးမူဝါဒ ရဲ႕ရလာဒ္တစ္ခုအျဖစ္ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြဟာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲထြက္တယ္။ ေပါင္းစည္းမႈမရွိေတာ့ဘူး။ (Bull 1977: 264-268). Bull ဟာ အဲဒီကိစၥေတြတစ္ခုစီကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ခြဲထြက္ေရးမူဝါဒဟာ ႏိုင္ငံအသစ္ေတြဖန္တီးတည္ေထာင္ဖို႔ ဦးမတည္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗဟိုကေနလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံေတြကို အာဏာခြဲေဝေပးတဲ့စနစ္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာပံုစံ ယူေကမွာေပၚလာခဲ့တာပါ။ ေဝလနယ္နဲ႔ စေကာ့တလန္ကို ယူေကဗဟိုက အာဏာခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုပါပဲ။
ဒုတိယ - ပုဂၢလိကႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈ ျပန္လည္သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာတာဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ (Bull 1977: 268-270) Bull က အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုေတြေပၚထြက္လာတာကို ေသေသခ်ာခ်ာညႊန္ျပပါတယ္။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစဥ္အလာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပိုင္နက္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေပၚ အာဏာအျပည့္အဝရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိႏိုင္မွာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ရႈေထာင့္ျဖစ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ပုဂၢလိက non-state actor ေတြဆီ ေပးအပ္လိုက္ရတာကိုပါ။
တတိယ - transnational corporation ေတြ ႀကီးထြားလာတာကို Bull က ညႊန္ျပတယ္။ နည္းပညာအခန္းက႑ဟာ ကမၻာႀကီးကို ေပါင္းစည္းေစတယ္။ (အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တသီးတျခားတစ္ႏိုင္ငံစီေနထိုင္ၾကေပမယ့္ အယူအဆနယ္နမိတ္ေတြက်ဥ္းေျမာင္းနီးစပ္ကုန္ပါတယ္)။ State-centric IR ကို လက္ေတြ႕က်တဲ့အျမင္နဲ႔ၾကည့္ၿပီး ဘယ္မွာအေလးသာမႈရွိေနလဲ Bull က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကားခ်ပ္တစ္ခုတင္ျပေပးလိုက္တာပါ။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြထဲ Bull ဒီအယူအဆေတြေဆြးေႏြးတင္ျပေပးခဲ့တဲ့အခါ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(သူတို႔အျမင္)ကိုလည္းရွင္းလင္းေပးသြားခဲ့တယ္။ (ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို တည္ၿငိမ္မႈမ်ားမ်ားရရွိေတာင္ အားမထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ မတူညီနဲ႔ အနာဂတ္မ်ဳိးရရွိလာမယ္လို႔ဆိုတယ္)။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိကာလေတြမွာ အဲဒီအယူအဆေတြဟာ အင္မတန္တြင္က်ယ္လူသိမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ (Linklater 1998; Freiderichs 2001). အဲဒါ နည္းနည္းေလးမွ အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါဘူး။ Bull အေလးထားေလ့လာခဲ့တဲ့မွတ္ခ်က္ေတြအားလံုးဟာ ပိုလို႔ အေရးႀကီးလာေနတယ္။  ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ- ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိျမင္နားလည္ေတြတာေတြ အေရးပါအရာေရာက္ေနပါၿပီ။
တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
(Global Governance)
ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ နဲ႔ အလယ္ေခတ္ဝါဒသစ္ရဲ႕အယူအဆေတြဟာ IR မွာ အေရးႀကီးတဲ့ေလ့လာခ်က္အျဖစ္ေပၚထြက္လာမႈရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ conceptual အယူအဆေတြအျဖစ္ မၾကာခဏသိျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။ Global Governance အယူအဆဟာ ရႈပ္ေထြးမႈပိုလာတဲ့ကမၻာထဲမွာရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအလႊာေတြကို ျခံဳငံုႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ပါ (Rosenau 1995)။ တကယ့္ကိုပဲ ကမၻာျပဳမႈလို ( အခန္း ၇ မွာ အက်ယ္ေဆြးေႏြးမယ့္ အယူအဆ) Global Governance ဟာ အေျခံအားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္လံုးကေန အႀကိတ္အနယ္ရွိလွတဲ့အျမင္သေဘာထားပါ။

ပညာရွင္မ်ားစြာအတြက္၊ Global Governance ဟာ  ၿခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ဳိးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရႈပ္ေထြးၿပီး ကမၻာျပဳခံေနရတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ အစိုးရခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အာဏာကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း/ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္အသံုးခ်ေနၾကတယ္။ တျခားအုပ္စုေတြအတြက္ေတာ့ အဲဒီ Global Governance အယူအဆကို ႏိုင္ငံ၊ အစိုးရခ်င္းအဖြဲ႕အစည္း နဲ႔ non-state actor ေတြအတူတကြ ကမၻာ့အေရးပါတဲ့ျပႆနာေတြကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကတဲ့/  ရႈပ္ေထြးတဲ့အားၿပိဳင္မႈအျဖစ္အသံုးခ်တယ္။ Robert Keohane ရဲ႕စာအုပ္ဟာ ဒီပညာရွင္အုပ္စုအတြက္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္တာက ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈအေၾကာင္းနဲ႔ မင္းမဲ့စရိုက္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အယူအဆေတြကိုပဲ သူ မိတ္ဆက္ထားတာမဟုတ္ဘဲ Box 5.3 မွာေတြ႕ခဲ့ရသလို Keohane ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ အေပါင္းလကၡဏာဆန္တဲ့ရလာဒ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့လို႔ပါ။ အဲဒီကိစၥႏွစ္ခုလံုးမွာ global governance ဟာ ေကာင္းမြန္တယ္၊ အျပဳသေဘာဆန္တဲ့ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ရတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျပန္လည္စီစဥ္မႈဟာ ကမၻာ့ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့လူေတြကို အကူအညီေပးတဲ့ အခန္းက႑အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ (ကမၻာ့ျပႆနာေတြဆိုတာက ‘တတိယကမၻာ’ ေၾကြးၿမီ - ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမၻာက အစိုးရေပးရမယ့္ေၾကြးၿမီမ်ဳိး၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္း/ ရာသီဥတုအေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းေတြပါ)။
ဒါေပမဲ့ ပညာရွင္မ်ားစြာဟာ global governance ကို ‘ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းမွာ’ ေတာ္ေတာ္ေလးအားေပ်ာ့တဲ့အျမင္ “အယူအဆ” တစ္ခုလိုပဲသတ္မွတ္ထားတယ္။ ေဝဖန္ေရးအယူအဆသမား Rober Cox ကေတာ့ ‘global governance’ အသံုးအႏႈန္းကို ကမၻာ့အရင္းရွင္ဝါဒရဲ႕ အက်ဳိးကို ခုိင္မာစြာကာကြယ္ဖို႔ ‘ကမၻာျပဳမႈပံုစံ’ နဲ႔ အားႀကီးတဲ့ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ (MNCs, အစိုးရေတြ နဲ႔ အစိုးရအသင္းအဖြဲ႕၊ NGOs) ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ညႊန္းဆိုအသံုးျပဳတယ္။ အဲဒီလိုအယူအဆရွိတဲ့ Cox လုိ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ဟာ global governance ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စြမ္းရည္ နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျပန္လည္စီစဥ္မႈအေပၚအသံုးဝင္တဲ့နည္းလမ္းအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိျမင္နားလည္ထားတာကို ေသြဖီသြားေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ Robert Keohane လို စာေရးဆရာေတြအၾကံျပဳသလို အက်ဳိးျပဳမယ္ဆိုတာေတာ့ မေသခ်ာလွပါဘူး။ တကယ့္ကိုပဲ Cox ဟာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးသြားတာက အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားမွာ ကမၻာ့အရင္းရွင္ဝါဒနဲ႔အတူ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အမွန္အတိုင္းသိျမင္လာျခင္းလို႔ဆိုတယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေျပာင္းလဲလိုေသာ၊ ေတာ္လွန္ပစ္လိုေသာ၊ ပံုစံအသစ္သြင္းလိုေသာ အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္တည္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ 
(Conclusion)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအခန္းမွာ ကြဲျပားတဲ့အယူအဆေတြကို အခင္းအက်င္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ျပ/ မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာရွိတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို မၾကည့္ခင္ ႏိုင္ငံေတြ၊ အစိုးရခ်င္းဆက္သြယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားထဲက ဆက္ဆံေရးကိုစူးစမ္းဖို႔ စခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတြ၊ non-state/ intergovernmental actors ၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ ျခြင္းခ်က္မရွိရႈပ္ေထြးလွတယ္ဆိုတာ သင့္ကိုျပသခဲ့တာပါ။ ဒီအခန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ႏိုင္ငံဟာ အေရးမပါတဲ့ actor ျဖစ္တယ္လို႔ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာျပန္လည္စီစဥ္မႈမွာ ဘယ္အရာကေနရာယူေနသလဲ၊ ႏိုင္ငံေတြက အဓိကက်တဲ့အခန္းက႑မွာ ဆက္ၿပီးတည္ရွိသြားဖို႔ အဲဒီအယူအဆေတြ ႀကိဳးစားတင္ျပခဲ့တာပါ။ 
ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ကေနဆြဲထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ အဓိကဆိုလိုရင္းတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ‘ႏိုင္ငံတကာ’ ကို သီးျခားနယ္နမိတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားဖို႔ အဓိပၸါယ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕က်တဲ့အျမင္ေတြ၊ လက္ေတြ႕က်အျမင္သစ္ေတြမွာ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ‘ႏိုင္ငံတကာ’ ဟာ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြရဲ႕ နယ္ပယ္ပဲဆိုတဲ့ အယူအဆကိုပဲေပးၾကတယ္။ အဲဒါဟာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႔ ျခားနားပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိျခင္းေၾကာင့္ပါ (ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔သံုးတဲ့အသံုးအႏႈန္း ‘မင္းမဲ့စရိုက္’ေၾကာင့္ပါ)။ Robert Cox ေဆြးေႏြးသလိုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ဟာ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့အစိုးရ(state-society)လို ရုပ္လံုးေဖာ္သင့္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပင္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ေတြနဲ႔ စိစစ္ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။        ။

BOX 5.1 Multilateralism and International Organizations

(a) Wilson’s Fourteenth Point (from his Fourteen Points speech, made 8 January 1918
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အေထြေထြအသင္းအဖြဲ႕ဟာ တိက်တဲ့ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္စ်ည္းမ်ဥ္းအတိုင္းဖြဲ႕စည္းရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ႏိုင္ငံႀကီး/ ငယ္အတူတူပဲ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္မႈ၊ ပိုင္နက္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို အျပန္အလွန္အာမခံေပးႏိုင္ရမယ္။ 
Source : available at http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wilson14.htm

(b) Article 1 of the Charter of the United Nations (signed on 26 June 1945)
ယူအန္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ
၁. ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ လံုျခံဳေရးထိန္းသိမ္းရန္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ကာကြယ္/ ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့စီမံခ်က္ေတြတာဝန္ယူရန္။ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈလုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ တျခား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတိေဖာက္ဖ်က္မႈေတြကို ႏွိမ္နင္းခ်ဳပ္ထိန္းရန္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နဲ႔ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနည္းလမ္းနဲ႔အတူလိုက္နာၿပီး ႏိုင္ငံတကာအျငင္းပြားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာက္ဖ်က္ဦးတည္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြကို ညိွႏိုင္း/ ေက်ေအးရန္။
၂. ျပည္သူေတြရဲ႕ သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္အေျခခံသေဘာတရားေတြလိုက္နာမႈကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဆက္ဆံေရးရင္းႏွီးမႈတိုးတက္ရန္ နဲ႔ ကမၻာအႏွံ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာအားေကာင္းေစဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့စီမံခ်က္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္။
၃. စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဒါမွမဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလကၡဏာေတြရဲ႕ ႏို္င္ငံတကာျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္မႈေအာင္ျမင္ေစရန္။ လူအခြင့္အေရးအတြက္နဲ႔ လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ ဘာသာစကား ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာေရး ကြဲျပားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အားလံုး အေျခခံက်တဲ့လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ေလးစားဖို႔တိုက္တြန္းအားေပးရန္။
၄. အဲဒီအခ်က္ေတြေအာင္ျမင္စြာရယူတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ဟန္ခ်က္ညီေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။
Source : Charter of the United Nations, available at http://www.un.org/aboutun/charter

BOX 5.2 ASEAN: Building Regional Cooperation and Community
အာဆီယံ = ေဒသတြင္းေကာ္ပိုေရးရွင္း နဲ႔ အစုအဖြဲ႕မ်ား
ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္းဟာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ နဲ႔ ထိုင္း ႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲ အေရးအပါဆံုး၊ အားအႀကီးဆံုးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံ ၅ႏိုင္ငံ နဲ႔ မူလက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ကို ၁၉၈၄ မွာ ဘရူႏိုင္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္လာတယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအဆံုးေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၅ မွာ ဗီယက္နမ္၊ ၁၉၉၇ မွာ လာအို၊ ၁၉၉၇ မွာ ျမန္မာ၊ ၁၉၉၉ မွာ ကေမၺာဒီးယားႏိုင္ငံေတြပါ ပါဝင္လာခဲ့တယ္။ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိတဲ့ကိစၥေတြ၊ ျပႆနာေတြအေၾကာင္းေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ဖိုရမ္၊ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မ်ဳိးျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ASEAN ဟာ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးစုေပါင္းအစီအစဥ္ေတြမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္။ ၁၉၉၁ မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြဟာ ASEAN Free Trade Area(AFTA) အာဆီယံလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးေဒသ ကို တည္ေထာင္ဖို႔သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရွ႕ကိုတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။
ASEAN ဟာ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးစုေပါင္းအစီအစဥ္ေတြမွာပိုလုိ႔ပါဝင္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဥပမာ ASEAN ဟာ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ the Asia Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) အတြင္း အင္မတန္ၾသဇာရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ APEC ဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာစြန္းကၽြန္းေဒသတစ္ဝိုက္ Pacific Rim က ႏိုင္ငံေတြပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုပါ။ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ APEC ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာအစည္းအေဝးေတြဟာ ASEAN အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြမွာပဲျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္ခံက်င္းပတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ APEC အစည္းအေဝးေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီစဥ္ႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒါဟာ ASEAN ကို APEC အတြင္း အားႀကီးတဲ့အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြ အထူးသျဖင့္ ယူအက္စ္နဲ႔ ဂ်ပန္တို႔လို႔ အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေတြကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္၊ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ဒီဂရီေပးထားတာပါပဲ။ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေဒသတြင္းအဆင့္မွာလည္း လံုျခံဳေရးကိစၥေတြမွာအေရးပါတဲ့က႑ကေနလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ ၁၉၉၄ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအလြန္ ေဒသအတြက္လံုျခံဳေရးဖြဲ႔စည္းမႈကို ASEAN Regional Forum (ARF) မွာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီဖိုရမ္မွာ ရုရွား၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အီးယူ နဲ႔ ယူအက္စ္ ႏိုင္ငံ ၁၈ ႏိုင္ငံအတူတကြပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါဟာအေရးပါခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ASEAN ဟာ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ၊ စိုးမိုးျခယ္လွယ္ေနၾက တရုတ္ နဲ႔ ယူအက္စ္တို႔ရဲ႕ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြထက္ပိုၿပီးထိေရာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ (Stubbs 2004)
ASEAN ဟာ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းေနလဲဆိုတဲ့ ဒီအခန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ သူ႔ရဲ႕တည္ရွိမႈဟာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ‘အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား’ နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကိုစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ သူတို႔ရဲ႕နည္းလမ္းေတြဟာ ျပန္လည္ပံုေဖာ္မႈအခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ ASEAN နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးမၾကာခဏေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတဲ့အေၾကာင္းကလည္း အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းမွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေတြၾကားက သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ဆက္ဆံေရးယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ေနတဲ့နည္းလမ္းအေၾကာင္းပါ။ အဲဒီနည္းလမ္းကိုပဲ ‘ASEAN WAY’ (Acharya 2001) လို႔ မၾကာခဏပဲ ရည္ညႊန္းေခၚဆိုေနၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျဖစ္ၾကေသးတာက ASEAN ဟာ အဖြဲ႕ဝင္ေတြၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း/ တည္ၿငိမ္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ေျပာႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကြဲျပားစြာရွိေနပါတယ္။ ပထမ - ႏိုင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္းျပည္တြင္းအေရးကိစၥေတြမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမရွိရဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရွိေနတယ္။ ASEAN WAY ရဲ႕ ဒီအခ်က္ဟာ အစဥ္အလာသရုပ္မွန္ဝါဒနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးဆင္တူေနေပမယ့္ ကြဲျပားတဲ့အခ်က္ကိုသတိျပဳမိၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ဖိုရမ္အတြင္း တစ္ဦးရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တစ္ဦးကေလးစားရမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတြဟာ သေဘာတူညီ/ ကတိကဝတ္ျပဳထားၾကတာပါ။ အဲဒါဟာကြဲျပားတဲ့အေတြးအေခၚပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုတာဟာ ႏုိင္ငံေတြဟာ လက္နက္အင္အားနဲ႔ သင့္ေတာ္သလို ကာကြယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ လက္နက္အင္အားနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒုတိယ - အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့အခါ ေဒသတြင္းအဆင့္မွာ အားလံုးရဲ႕သေဘာတူညီမႈက အေရးႀကီးပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ထူးျခားတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွယဥ္ေက်းမႈသေဘာသဘာဝေတြေပၚမွာ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ထားတယ္လို႔ မၾကာခဏရွင္းလင္းၾကတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚသေဘာသဘာဝဟာ Javanese village လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုအေျခခံထားတဲ့အယူအဆပါ။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းထက္ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္ၿပီး၊ တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ အေလးထားၾကတာပါ။ (ဥပမာ ASEAN အဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ လက္နက္နဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္တျခားႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္လို႔မရပါဘူး။ တားျမစ္ထားပါတယ္။) (Narine 2002). ဒါေပမဲ့ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ေဒသတြင္းက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အဆင္ျမင့္ဝါရင့္ျဗဴရိုကရက္အရာရွိေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးခ်ည္ေႏွာင္မႈေတြ၊ ဆက္ဆံေရးေတြေပၚမွာ မူတည္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားကအျငင္းပြားမႈဆိုတာ လူသိရွင္ၾကားထြက္ေပၚလာဖို႔အင္မတန္ခဲယဥ္းတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္တဲ့အခါ အင္မတန္လက္ေတြ႕က်တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုအေလးထားၿပီး အတည္ျပဳၾကတယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ပဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ဖြဲ႕စည္းမႈေဘာင္ခ်မွတ္တာကိုသေဘာတူၾကတယ္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့သေဘာတူညီခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုထူေထာင္ျခင္းဆီသို႔ဦးတည္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ASEAN ဟာ ေဒသတြင္းစိတ္တူသေဘာတူရွိၾကတဲ့ ထူးျခားတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္ေတြမွာ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့အဆင့္မွာရပ္တည္ႏိုင္လာၾကတယ္။ ASEAN ရဲ႕ ဥပမာကိုျပရရင္ IR မွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ရႈေထာင့္ေတြရဲ႕ အကန္႔အသတ္ေတြမၾကာခဏျပသၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕အေရးပါမႈကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြျပဳလုပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းစိတ္တူသေဘာတူျဖစ္ေရးကိုအာရုံစိုက္ၾကပါတယ္။ (Eaton and Stubbs 2006)

BOX 5.3 Robert Keohane on the importance of international institutions
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ေလ့လာသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေနရာတကာပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာမႈေတြဟာ နားလည္ဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တိုက္တြန္းခ်င္တာက သူတို႔ကို စံအျဖစ္သတ္မွတ္ရမယ့္နယ္ပယ္ေတြအျဖစ္ အထူးဂရုျပဳဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အလားအလာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာလြယ္ကူေခ်ာေမာေစတယ္။ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ဳိးစိတ္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရွ႕ေရးေတြ တကယ့္ကိုအားနည္းကုန္ပါလိမ့္မယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အျမဲတမ္းေတာ့အက်ဳိးျပဳေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းစေပ်ာက္လိမ့္မယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြမပါရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုတာ နည္းနည္းပါးပါးပဲရွိႏိုင္မယ္။ အဖဲြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဘယ္လိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အသိပညာနဲ႔ ဘာေတြက သူတို႔ကိုအလုပ္ေကာင္းစြာၿပီးေျမာက္ေစလဲဆိုတာကို မသိရွိရင္ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးဟာ ပိုၿပီးညံ့ဖ်င္းလာမယ့္အလားလာပဲရွိႏိုင္မယ္။ 
Rober Keohane, International Institutions and State Power (1989a: 174, original emphasis)

ၿဖိဳးၿဖိဳး

No comments: